Model CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

Incheiat si inregistrat sub nr. …/ ….. in registrul general de evidenta a salariatilor*)

A.    Partile contractului

Angajator – persoana juridica: S.C. ……. S.R.L. cu sediul/domiciliul in Loc. BUCURESTI sector . Bdul …… nr. …., inregistrata la registrul comertului din Bucuresti sub nr. J40/…../…., cod fiscal …. reprezentata legal prin ……..,

si

salariatul ….., domiciliat in Bdul ….., nr .., Bl. …., Sc. …, Et. .., Ap. …, posesor al cartii de identitate: seria …, nr. …., eliberat de SPCEP …, la data de …., CNP …., am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

 

 1. Obiectul contractului: Prestare de activitate in beneficiul angajatorului

 

 1. Durata  contractului:
 1. determinata, pe perioada cuprinsa intre data de …. si data de …..

D.    Locul de munca

 1. Activitatea se desfasoara la sediul firmei C. …. S.R.L..
 2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel:………………………………

E.    Felul muncii

Functia: …….., conform Clasificarii  ocupatiilor din Romania.

F.    Atributiile postului

Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.

F1. Criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului:

Responsabilitatile postului; calitatea lucrarilor; volumul activitatii desfasurate;importanta sociala a muncii;conditiile concrete in care se desfasoara munca; rezultatele obtinute; cunostinte si experienta; pregatirea profesionala; vechimea in companie; complexitatea, creativitatea si diversitatea activitatilor; productivitatea muncii; participarea la cursurile de formare profesionala;rezultate ale activitatii salariatilor din subordine; contacte si comunicare; aptitudini organizatorice;disponibilitate pentru lucrul in echipa; operativitate in desfasurarea activitatilor; numar proiecte finalizate; fidelitate in raport cu compania; colegialitate, corectitudine in raporturile de munca;

 

G . Conditii de munca

 1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii 31/1991. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale  de munca, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 1. Durata muncii
 2. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de … ore/zi,…. ore / saptamana
  1. Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: 1200-1400 (ore zi/ore noapte/ inegal)
  2. Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
  3. O fractiune de norma de … ore/zi ( cel putin … ore/zi), … ora/saptamana.
  4. Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: …. in ziua de vineri.
  5. Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil
  6. Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

 

 1. I. Concediul

Durata concediului anual de odihna este de 21 zile lucratoare, in raport cu durata muncii ( norma intreaga, fractiune de norma)

De asemenea , beneficiaza de un concediu suplimentar  de……………….

 

 1. Salariul:
 1. Salariul de baza lunar brut: …. lei
 2. Alte elemente contitutive:
  1. Sporuri- …. pentru lucru in weekend
  2. Indermnizatii – nu
  3. alte adaosuri- nu
 3. Orele suplimentare prestate in afara programului norma de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colective de munca aplicabil sau legii nr. 53/2003 – codul muncii.
 4. Data la care se plateste salariul este ultima zi a lunii in curs.

 

 1. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
  1. echipament individual de protectie: sort, manusi,
  2. echipament individual de lucru…………………..:,
  3. materiale igienico-sanitare ………………………..:,
  4. alimentatie de protectie…………………:,
  5. alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca………………

 

 1. Alte clauze :
  1. perioada de proba este de ….. zile calendaristice;
  2. perioada de preaviz in cazul concedierii este de 20 zile lucratoare. Conform Legii nr. 53/2003 – codul muncii sau contractului colective de munca:
  3. perioada de preaviz in cazul demisiei este de 15 zile calendaristice, conform legii nr. 53/2003 – codul muncii sau contractului colectiv de munca;
  4. in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile precazute la art 18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 – codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca.
  5. Alte clauze.

 

 1. Drepturi si obligatii generale ale partilor.
 1. Salariatul are, in principal , urmatoarele drepturi:
  1. dreptul la salarizare pentru munca depusa;
  2. dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
  3. dreptul la concediu de odihna anual;
  4. dreptul la egalitate de sanse si tratament;
  5. dreptul la securitale si sanatate in munca;
  6. dreptul la formare profesionala in conditiile actelor aditionale
 2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
  1. obligația de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
  2. obligatia de respecta disciplina muncii;
  3. obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
  4. obligatia de a respecta masurile de securitate a muncii in unitate;
  5. obligatia de a repecta secretul de serviciu
 3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
  1. sa dea dispozitii ccu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
  2. sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviviu;
  3. sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colective de munca aplicabil si regulamentului intern.
 4. Angajatorului ii revin , in principal , urmatoarele obligatii:
  1. sa acorde salariatului toate drepturile cce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colective de munca aplicabil  si din lege;
  2. sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si ocnditiile corespunzatoare de munca
  3. sa informeze salariautul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc defasunrarea relatiilor de munca;
  4. sa elibereze , la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
  5. sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului

 

 1. Dispozitii finale.

Prevederile prezentului contract individual de munca se completeza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 – codul muncii si ale contractului colective de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului / grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr 002/30.09.2014 la Directia generala de munca si olidaritate sociala a judetului / municipiului Bucuresti Minsterul Muncii si Solidaritatii Sociale.

Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale, cu excepția situațiilor in care o asemenea modificare este prevăzuta in mod expres de lege.

Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

 

 1. O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

 

 

Angajator,                                                                   Salariat,

 

 

Pe data de………… prezentul contract inceteaza in temeiul art…….. din

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii , in urma indeplinirii procedurii legale.

One Comment

 1. Interesante povesti, ore cat v-a mai dura?

Leave a Reply